ארועים דמו

דוגמא
גחדלךחגךד לחגךלדגח ךלדחגכךדל חגכךלדח גךכלדחגכךלדגח כךלדחגכךדל כחגךל